Domov sociálnych služieb

Trnava, Slovakia
2013 – 2014

Objekt sa nachádza v rôznorodej zástavbe objektov na Stromov ulici v Trnave.

Susedí z východnej strany so zastavaným pozemkom využívaníým na prenájom pre účely kancelárií,z južnej strany s Kláštorom Milosrdných sestier a zo západnej strany sa s pozemokom s rodinným domom. Objekt je v súčasnosti využitý ako denné zariadenie DSS, kde sa poskytuje základná starostlivosť pre 15 klientov, so stravovaním.

Súčasne sa klientom poskytuje  ergoterapia, ktorá sa má rozšíriť o základnú a špeciálnu terapiu, a tak by boli klientom DSS poskytované služby na adekvátnej úrovni zodpovedajúce súčasným trendom.

Architektonické riešenie vychádza z architektúry pôvodnej obytnej vily s prvkami funkcionalistickej architektúry . Pôvodný objekt bol zateplený, vymenené boli okenné a dverné výplne,  strecha.Do ulice zostali otvory takmer v pôvodnom rozssahu. V minulosti nevyužité terasy sa prekryli plochou strechou a nárožné presklenie nezaťažuje pôvodný vzhĺad objektu. Esteticky bola upravená dvorná fasáda a doplnené požiarne schodisko, ktoré výmenou zábriadlia zabezpečuje väčšiu bezpečnosť.   Na dostavbe na 4. n.p. sa sprístupnila  strešná terasa.

Dostavbu apartmánov v dvore  tvorí jednoduchá hmota, ktorá je členená francúzskymi balkónmi, ktoré dostatočne presvetlujú miestnosti a zároveň umožňujú klientom kontakt s prírodou v exteriéri.