Infobod na Bradle

Brezová pod Bradlom, Slovakia

stavba pred dokončením

kooperácia Ing. arch. Maroš Varga MVAA

2019 – 2021

Stavba infobodu je osadená v zalesnenom severnom svahu vrchu Bradlo. Objekt má plniť v rámci areálu mohyly úlohu zázemia pre návštevníkov na úrovni zodpovedajúcej nadnárodnému významu pamätníka. Súčasťou stavby je priestor infostánku so zázemím, ktorý bude plniť funkcie: predaj suvenírov, výstavný priestor, prípadná prednášková miestnosť pre cca 25 ľudí a samostatný priestor verejných WC. Obe funkcie sú navzájom prepojené prístreškom tvoreným plochou vegetačnou strechou. Ide o minimalistickú architektúru zapustenú do svahu masívu Bradla. Svojou polohou plne rešpektuje nielen okolitý terén, ale predovšetkým dominantné umiestnenie pamätníka v krajine.

 

Infobod na Bradle je podzemná stavba s dvoma k sebe navzájom orientovanými fasádami v dvojstranne klesajúcom svahu. Objekt je nepravidelného tvaru  maximálných vonkajších rozmerov 37,25 x 19,8 m . Z východnej, južnej a západnej strany je objekt v podstate kompletne zapustený v teréne a jediným viditeľným prvkom je betonové zábradlie ako súčasť samotnej východnej fasády a dve betonové steny vstupu do WC . Všetky vyčnievajúce konštrukcie budú prekryté popínavou zeleňou tak, aby objekt čo najviac splynul s okolitým terénom a zeleňou. Zo severnej strany je orientovaný vstup do rozptylového priestoru objektu. Je to vlastne jediný pohľad a bod, z ktorého bude čiastočne objekt vnímateľný a čitateľný, čo bol aj prvotný zámer celého architektonického návrhu stavby, aby sa čo najviac zatlačila do terénu, schovala a pokorila sa tým maximálne okolitej prírode a terénu a tým pádom nenarušila čistotu a symbiózu samotnej Mohyly a prírody ale naopak doplnila areál o chýbajúce funkcie.

 

Celý objekt je riešený ako podzemná stavba z liateho vodostavebného pohľadového betonu v dvoch farebných prevedeniach. Z pohľadového betonu sú realizované aj všetky interierové steny. Ako materiálový akcent sú použité obklady z dosiek v dekore dub a exteriérová posuvná brána na zabezpečenie objektu z oceľového rámu a výplne z  dosiek COR-TEN.

 

úžitková plocha : 112,10 m2

zastavaná plocha : 149,50 m2

spevnené neprekryté plochy a bet. schodisko : 143,40 m2

spevnené plochy mlatový chodník : 206,45 m2

obostavaný priestor vrátane základov :  537,50 m3