Strážnica na Bradle

Brezová pod Bradlom, Slovakia

2018 – 2019

Stavba „Strážnice“  /zaužívaný názov – chata na Bradle/  je situovaná v zalesnenom svahu masívu Bradla. Bola postavená v roku 1936 ako súčasť areálu Mohyly generála M. R. Štefánika. Objekt plnil v rámci areálu úlohu zázemia na úrovni zodpovedajúcej významu pamätníka. Ide o funkcionalistickú architektúru zasadenú do svahu masívu Bradla. Svojou polohou plne rešpektuje nielen okolitý terén, ale predovšetkým dominantné umiestnenie pamätníka v krajine. Je nositeľom významných pamiatkových hodnôt – hodnoty historickej,  architektonickej a spoločenskej. Historická a spoločenská hodnota spočíva v jeho funkčnej spätosti s Mohylou M. R. Štefánika. Objekt si zachoval do súčasnosti architektonický výraz, pôvodné stavebné konštrukcie, dispozičné a materiálové riešenie, hmotovo – priestorový objem a niektoré architektonické a remeselné detaily / situovanie okenných a dverných otvorov, murované zábradlie terasy, obklad fasád so zaoblením na nárožiach, keramická dlažba v interiéri, pôvodné výplne dverných a okenných exteriérových otvorov, zábradlie schodiska do suterénu /.Strážnica na Bradle je od roku 2013 národnou kultúrnou pamiatkou zapísanou v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, v registri nehnuteľných kultúrnych pamiatok pod č. 11936/1